Luchtwassers problemen veehouderij

Reductie Ammoniak, Methaan, Fosfaat, Antibiotica

-

Persbericht prioriteit biologische oplossingen voor verduurzamen Veehouderij Nederland

Nieuws Emissiereductie veehouderij met biologische oplossing.
Reductie van Ammoniak, Methaan, Fosfaat, Antibiotica en biologische Zinkoxide vervanger met gebruik van;- Natural Carbon Clay met kaolin mineralen van Holland Feed Support


Sinds enkele jaren wordt voortdurend de melkveehouderij in diskrediet gebracht vanwege zijn bijdrage aan de wereldwijde methaan emissie en antibiotica gebruik... Terwijl in de algemene wetenschapswereld slechts globale onderzoekresultaten voorliggen naar de feitelijke methaanemissie. Er wordt gezocht naar mogelijkheid tot vermindering in enerzijds aan de voorkant van het dier (pens, uitademing) en anderzijds de hoeveelheid aan de achterkant van het dier, te weten de scheten en dat wat via de mest vrij komt, direct, tijdens de opslag. Op basis van onderzoeksresultaten van eerder uitgebreid onderzoek m.b.t. ammoniakemissie in de Koolstof Klei Natural Carbon Clay NCC kringloop mag worden verwacht dat het reeds nu een overtuigende bijdrage levert aan de beperking van de emissie aan de achterkant van het dier. Ook op diverse onderzoekinstellingen wordt verwacht dat door bijstelling van het rantsoen het mogelijk is de methaanuitstoot te beïnvloeden. Methaan ontstaat bij omzettingen bij zeer lage redox potentialen. Het laboratorium vond uit dat de hoeveelheid toegevoegd een correlatie had met de redoxpotentiaal en de potentiële redoxpotentiaal in de feces. Deze werd hoger, waardoor minder diepe anaerobe spots in de mest voorkomen, waaruit het methaan kan ontstaan. Hiernaast worden vooral in de drijfmestkelders zeer lage anaerobie (gemeten o.m. als redox potentiaal). Dit komt door de inwerking van de urine op de feces in het produceren van drijfmest. Redoxwaarden van ca min 400 tot 450 zijn in drijfmest heel gewoon. Dit is nu precies het niveau waarbij gemakkelijk (blauwzuur) en methaan kan ontstaan. Uit talloze tests die wij op dit punt hebben verricht, blijkt dat het aandeel ammonium in de mest de mate van anaerobie ondersteunt. Van goedwerkende Koolstof klei Carbon clay kringloopbedrijven is bekend dat zij enerzijds ca 40-75% minder ammonium in de mest hebben. Anderzijds houden zij in de mest aan het einde van het stalseizoen gemiddeld ca 10% meer organische stof over. Dit is zeer waarschijnlijk te verklaren uit de lagere afbraaksnelheid van de organische stof in de mestkelder door de hogere redoxpotentiaal. Een klein deel van het verlies aan organische stof, indien men geen FIR kringloop rantsoen voert, is door middel van methaanemissie uit de mest verdwenen. Het grootste deel verdwijnt in de vorm van CO2 dat minder schadelijk wordt geacht dan methaan m.b.t. eventuele klimaateffecten.

Vermindering ammoniak
De huidige opslag van drijfmest, een mengsel van urine en vaste mest, leidt ertoe dat de vaste bestanddelen van de mest gaan drijven op de vloeibare fractie. Dit reduceert de verhouding koolstof/stikstof tot 1:80. In deze verhouding kan de aanwezige stikstof niet worden omgezet in het zeer gewenste microbieel eiwit, omdat er veel te weinig koolstof aanwezig is. In dit geval vindt er een reactie plaats waarbij de stikstof als ammoniak de lucht ingaat terwijl de stikstof eingenlijk tot eiwit behoort te worden omgevormd en daardoor niet als gas en uitspoeling in nitraatvorm in het milieu terecht komt. De gevolgen zijn kwalijk. In de mestput onstaat rotte mest vanwege de slechte verhouding stifstof/koolstof. Uit die rotte mest komen door chemische omzettingen giftige gassen vrij, waaronder ammoniak en methaan. Rotte mest is funest voor mens en mileu en er kan nooit duurzame kringloop landbouw mee worden gedreven.

De negatieve effecten van drijfmest kunnen wel degelijk teniet worden gedaan door het toepassen van het koolstof klei - Carbon Clay in de veevoer kringloop. Koolstof Klei Carbon Clay humic dat aan het ruwvoer wordt verstrekt voorkomt dat tijdens de spijsvertering schadelijke stoffen als mycotoxine en fenolen worden gevormd. Dergelijke stoffen beinvloeden het aantal kiemvormige eenheden negatief in de drijfmest, waardoor ammoniakemissie ontstaat.

Rijpe mest: rijpe mest valt onder andere van rotte mest te onderscheiden door kiemvormige eenheden kve's. In rotte mest zitten twee tot drie miljoen kve's per gram mest en in rijpe mest zitten tachtig tot honderd miljoen. Hoe meer kiemen in de mest hoe meer stikstof in de mest aan eiwit is gebonden. Dit bewijst onder andere dat de ammoniakuitstoot niets te maken heeft met de manier van uitrijden van mest, maar de uitstoot heeft te maken met de foutieve manier van mestopslag, en de daaruit voortkomende kwaliteit van mest.


NCC Natural Carbon Clay - Koolstof klei supplement in de veevoer kringloop

MycoToxine Bindend
Krachtvoer / eiwit besparing
Verbetering van smaak en kwaliteit van melk en vlees
Emissiereductie van: ammoniak, methaan, geur, blauwzuur
Draagt bij aan hoger organisch stofgehalte in (drijf)mest
Draagt bij aan: bodemgezondheid
Draagt bij aan: bedrijfshygiëneNCC - Koolstof klei - Carbon clay supplement in de veevoer kringloop

NCC- Koolstof klei - Carbon clay supplement in de voeder kringloop heeft zich al op honderden melkveehouderijen, gangbare en biologische, bewezen. Melkveehouderij is topsport voor het dier. Deze kringloop zorgt voor economie, gezondheid, en milieu. Geen kringloop is zoveel onderzocht dan het met Koolstof klei - Carbon clay supplement, door onderzoeksinstituten, research laboratoria en niet te vergeten de praktijk zelf.

Niet alleen een enthousiast verhaal, maar een gefundeerde methode, die in praktijk en laboratorium handen en voeten heeft gekregen. Een werkmethode gecombineerd met een koolstofklei mineraal dat topsport (economie) combineert met dierwelzijn en milieu. Ondertussen zodanig erkend dat in een brede praktijkproef op ca 1500 hectare zelfs de mest niet meer hoeft te worden ingewerkt omdat deze vanzelf al veel minder ammoniak bevat. Het milieu en dierenwelzijn zijn weliswaar de trotse bonuspunten, voor een veehouderijbedrijf telt de economische kant het sterkst. Zoals besparen op krachtvoeder en geneesmiddelen.

Koolstof klei - NCC Natural Carbon clay supplementin in de voeder kringloop staat voor een efficiente, economische en mileuverantwoordelijke melkveehouderij. in de kringloop krijgen de relaties spijsvertering-mest, mest-bodem en bodem-ruwvoer veel aandacht in de gangbare melkveehouderij staat de melkproductie zo centraal dat voor deze relaties te weinig aandacht is. Hier vindt de zware milieubelasting haar oorsprong en hier ligt de oorzaak van het niet duurzaam zijn van de nederlandse melkveehouderij. Doel van het Koolstof klei - NCC Carbon clay supplement in de kringloop is de kringloop mest-bodem-plant -dier-mest zo veel mogelijk te sluiten en uitstoot van schadelijke stoffen te minimaliseren. Dit gebeurt middels een intergrale aanpak.

Voordelen: Koolstof klei - NCC Natural Carbon clay supplement
zorgt voor een optimale vertering van het verstrekte ruwvoer. dat laat positieve effecten op gezondheid en vruchtbaarheid van de veestapel zien en leidt tot besparing van aanvoer eiwit.
geleidelijke verlaging van de kunstmestgift opgevangen door een upgrading van de drijfmest.
ontwikkelt de biologische bodemvruchtbaarheid zich positief en dat leidt tot een hogere ruwvoerkwaliteit.


Opbrengsten van het Koolstof klei - NCC Carbon clay supplement
Verlagen van stikstofgift gem 70-100kg N per ha per jaar.
4% voerbesparing door betere voervertering uit ruwvoer.
5-10% besparing op energie en eiwitwaarden van ruwvoer door invloed van goede vertering en verbeterde bodemvruchtbaarheid.
Verbetering met betrekking tot klauwgezondheid.
Verbetering met betrekking tot stofwisselingsziekten en vruchtbaarheid.
Besparing op veeartskosten.
Besparing op middelen tegen diarree bij kalveren, door het relatieve goedkope Koolstof klei - Carbon clay supplement


Voordelen van het Koolstof klei - NCC Carbon clay supplement
Kleur en glans verbeteren.
Betere uiergezondheid.
Sterkere klauwen.
De koeien herkauwen meer en beter.
Minder verteerbare voerdeeltjes in de mest (zeefproef).
Door betere vertering gaat de voerbenutting omhoog.
De mest wordt mooier en de koe schoner.
Mestvlaaien in het land bevatten al snel mestkevers. een teken dat de mest smakelijk is voor het bodemleven.
Lagere opfokkosten; de veestapel heeft de mogelijkheid om ouder te worden.


Waar staat de Koolstofkringloop met Koolstof klei - Matural Carbon Clay voor?

De naam is een verwijzing naar de natuurlijke minerale oorsprong van het product. Doordat het materiaal onverteerbaar is, is de werking fysisch. Door zijn speciale eigenschappen heeft het een regulerende, faciliterende functie met betrekking tot stoffen (ionen). Nadat het materiaal deze naam gekregen had, ontdekte men dat het ook een faciliterende functie heeft voor micro-organismen. Dit komt tot uiting in de positieve effecten van Koolstof klei - Carbon clay op de pensfermentatie en de eiwitefficientie en darmgezondheid.
Naar aanleiding van de recente klimaattop de verantwoorde veehouderij, menen wij deze gerichte informatie over de betekenis van Natural Carbon Clay met Kaolin mineralen, een begrip, extra onder de aandacht te brengen.

Door de vaart in de biotechnologie en intensief antibiotica toepassing is het gebruik van de gezondheid bevorderende koolstofmineralen op de achtergrond geraakt. Nu een HOT ISSUE om de gezondheid van dieren speciaal in de dieren en veehouderij met natuurlijke mineralen te kunnen optimaliseren blijkt uit testen in de praktijk. Het gezonde rendement voor onze consumptie, het milieu en de wereld is navenant. De overheid en belanghebbende organisaties moeten er op aandringen de informatie in alle kringen te laten doordringen om het gebruik te bevorderen. Een belangrijke schakel in advies en levering moet nu met nadruk genoemd worden voor een duurzame, verantwoorde veehouderij / sustainable farming all over the world. www.hollandfeedsupport.com.


HollandFeedSupport.com

info@hollandfeedsupport.com
Holland Feed Support

HMS Rotterdam B.V.
Jan Kruijffstraat 51 b
3026 VN Rotterdam
Nederland

+31 85 273 74 57 (direct)
info@hollandfeedsupport.com

KVK: 69476977
BTW: NL857887269B01

Do you have any questions about our products? Calling or mailing is always possible!

Randstad nieuws Duurzame Veehouderij Nieuws

Randstad News Nieuws click here

Meld nieuws