Gebiedsontwikkeling vastgoed en natuurbeheer

Delta metropool: groen onder druk

-

Project: Groen onder druk in de Deltametropool
Green under pressure in the Delta metropolis.

Samenvatting Het landelijke gebied in Nederland staat onder toenemende druk. De voortgaande verstedelijking, de veranderende betekenis van de landbouw (grootschaliger, meer industrieel) en het groeiende belang van recreatie leggen een intensief en wisselend beslag op de groene ruimte. Het uiterlijk van het platteland verandert daardoor sterk - en niet altijd ten goede. Zo blijken burgers belang te hechten aan de (esthetische) kwaliteit van het landschap, maar dreigen ondertussen grote delen van het platteland te 'verrommelen'. Natuurorganisaties zien hierin het bewijs van het failliet van het ruimtelijke overheidsbeleid en vrezen voor de teloorgang van de leefbaarheid van Nederland. Rivierendelta Richtte de discussie zich voorheen vooral op de relatie randstad en het Groene Hart, nu groiet het besef dat de groene ruimte binnen de gehele zogenaamde Rijn-Maas-Schelde-Deltametropool onder druk staat. Het betreft hier een internationaal grensoverschrijdend stedelijk gebied dat wordt opgespannen door de Randstad, het Duitse Roergebied en de Belgische steden, qua inwonersaantal te vergelijken met metropolen als Londen, Los Angeles en Tokio. Het is logischerwijze ook binnen deze verstedelijkte rivierendelta dat zich waterbeheersingsproblemen voordoen. Als gevolg van een toenemende bebouwing van de winterbedding van rivieren en van (diepe) polders en een gebrek aan open water ij nieuwbouw, ontbreekt het aan voldoende capaciteit voor waterberging. Nederland wordt daardoor kwetsbaarder voor wateroverlast en overstroming. Door de verandering van het klimaat zullen deze risico's alleen maar groter worden. Leefbare Deltametropool? De toegenomen druk op het platteland en de groeiende risico's van wateroverlast vormen uitdagingen voor het huidige overheidsbeleid en kunnen niet simpelweg achter de tekentafel worden opgelost. De grote vraag is of het Nederlandse beleid is toegerust om de Deltametropool de komende decennia leefbaar te houden. Projectaanpak Het Rathenau Instituut wil de discussie hierover op twee manieren voeden. Ten eerste zullen van enkele regio's binnen de Deltametropool de ruimtelijke ordeningsdynamiek en -problematiek zichtbaar worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het probleem van de verzilting van de Zeeuwse polder. Is dit vanuit het perspectief van de Deltametropool een agrarisch probleen of juist een kans om Zeeland op de kaart te zeggen als het toeristische Blauwe Hart daarvan? Ten tweede wordt de vraag gesteld wat voor soort Deltametropool we in 2025 willen hebben. Zal die op Los Angeles lijken of op Tokio, of is er een geheel eigen visie op een groene en prettig leefbare Rijn-Maas-Schelde-Deltametropool te ontwikkelen? En voor wie zal in de toekomst welke groene ruimte nog toegankelijk zijn? Het Rathenau Instituut richt zich bij dit onderwerp vooral op het stimuleren van een innovatieve en prikkelende visieontwikkeling van experts, beleidsmakers, politici en burgers.
Looptijd 01/2007 - 12/2008
NOD nummer OND1327448

Website: onderzoekinformatie

Nieuws Randstad Nieuws / news /

Meld nieuws