Duurzame Veehouderij en milieu verbeteren

Groene Hart Biologische veehouderij bevorderen

-

Duurzame veehouderij versnellen in het Groene Hart is noodzakelijk.

Speciaal voor:

Ammoniak reductie
Zinkoxide vervanger 100% biologisch
Fosfaat reductie
Antibiotica reductie

HFS Nieuws verduurzamen veehouderij.
HollandFeedSupport biedt hoogwaardige supplement - additief in de veevoeders, NCC Natural Carbon Clay met Kaolin Mineralen, waardoor preventief wordt ingezet op verbeteren gezondheid, weerstand tegen infectieziektes en als alternatief voor gebruik van Zink-Oxide daarbij reduceren antibiotica gebruik en reductie van ammoniak.


Onderken en benut de kwaliteit en dynamiek van het Groene Hart.

De onderwerpen klimaat, bodem en water, kernkwaliteiten en wonen en werken werden besproken in werksessies.

Vertegenwoordigers van onder andere provincies, het rijk, waterschappen en gemeenten uit het Groene Hartgebied gaven gedurende een dag actief hun mening op een aantal punten. De uitkomsten worden meegenomen in de Voorloper, een eenduidig beleidsstuk namens de drie provincies. Gedurende de zomer worden het Woerdens Beraad, het Pact, de Waterschappen en het Rijk om een reactie gevraagd op de concept- Voorloper. Daarna wordt de Voorloper vastgesteld.

Voorloper Groene Hart: bouwsteen voor de provinciale structuurvisies
Op 1 juli 2008 trad de nieuwe Wet op de Ruimtelijke ordening in werking. Met deze nieuwe wet verdwijnt het streekplan als ruimtelijk plan. Daarvoor in de plaats komt de provinciale structuurvisie. De drie Groene Hart- provincies gaan elk een structuurvisie opstellen. De Voorloper is een belangrijke bouwsteen voor deze structuurvisies.

Het doel is: eenduidig beleid
Nadrukkelijke behoefte aan duidelijkheid. Liever pijn lijden door een keuze dan dat langdurig sprake is van onduidelijkheid. De indruk bestaat dat het ontbreken van duidelijkheid in beleid leidt tot vertraging in de uitvoering van projecten.

De Voorloper leidt ertoe dat de drie provincies op belangrijke onderwerpen eenduidig en afgestemd beleid formuleren in hun structuurvisies. De drie provincies willen de sturing van het Groene Hart beter op elkaar afstemmen: het Groene Hart moet als een geheel worden gezien. In de Voorloper voor drie ruimtelijke structuurvisies voor het hele gebied zijn spelregels rond de sturing van het Groene Hart opgenomen. Het gezamenlijk opstellen van de Voorloper drukt het belang uit dat de drie provincies verbinden aan de maatregelen en gemeenschappelijkheid daarvan voor het Nationaal Landschap Groene Hart.

Hoe gaat de Voorloper er uit zien?
Gezamenlijke sturing beperkt zich niet tot het ruimtelijk beleid. Aan betrokkenheid van partijen om de uitvoering van de plannen voor het Groene Hart te bevorderen wordt in de Voorloper aandacht besteed.

De Voorloper wordt:
een integrale visie;
met als planhorizon 2020;
een lange termijn doorkijk naar 2040;
toegespitst op enkele majeure onderwerpen waarvoor gezamenlijk provinciaal beleid een voorwaarde is om de kernkwaliteiten van het Groene Hart te kunnen behouden en ontwikkelen. Voorbeelden zijn waterberging en kwaliteit, kernkwaliteiten, - migratiesaldo nul wonen en werken, toekomst landbouw en stad-land.

Het gezamenlijke beleid op de majeure onderwerpen vormt een gezamenlijk casco, dat elke provincie verder kan invullen binnen het kader van de visie.

De provincies Noord- en Zuid-Holland zijn al gestart met hun structuurvisie. Het spreekt voor zich dat de planning van de Voorloper rekening moet houden met die processen.


Dat de ondernemers en agrarische bedrijven elkaar moeten versterken spreekt voor zich. Het streven naar het bevorderen van natuurlijke kwaliteiten en gezondheid bedrijfsleven en veehouderij in het Groen Hart staat centraal. De veevoeder bedrijven en de veehouderijen moeten daarin samen werken om het versnellen van duurzame veehouderijen te realiseren. Speciaal door samenwerking met HollandFeedSupport.com door hoogwaardige veevoeders met het additief NCC Natural Carbon Clay Mineralen, waardoor preventief wordt ingezet op verbeteren van de gezondheid, weerstand tegen infectieziektes en als alternatief voor gebruik van Zink-Oxide daarbij reduceren antibiotica gebruik.

Het Groene Hart staat centraal bij de inzet en ambities om samen met de veehouders zorg te dragen en te werken aan verbeteren van de gezondheid, kwaliteit, het milieu voor een hoger en duurzaam rendement. Holland Feed Support zet zich hiervoor extra gemotiveerd voor in met het onder de aandacht brengen van o.a.de positieve effecten van 100% Natuurlijke Natural Carbon Clay Mineralen in een premix, dressing of te doseren aan de landbouwhuisdieren.


Biologisch natuurlijke mycotoxine binder
en tegen diarree bij dieren.
Anti Diarree middel bij vee, melkkoeien, koeien, kalveren, biggen, paarden, kippen, gevogelte en huisdieren.
NCC Natural Carbon Clay Mineralen is een inmiddels wereldwijd onderkend en bewezen Gezond Natuurlijk diervoeder supplement en additief, meer informatie ...

Holland Feed Support

HMS Rotterdam B.V.
Jan Kruijffstraat 51 b
3026 VN Rotterdam
Nederland

+31 85 273 74 57 (direct)
info@hollandfeedsupport.com

KVK: 69476977
BTW: NL857887269B01

Do you have any questions about our products? Calling or mailing is always possible!Randstad Nieuws Randstad News
info@randstadnieuws.nl

Meld nieuws